ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)
  5. 1953
  6. 43-46
    • Mr.Vaggeli Stamati's issues are presented : 1) Archimedes, Quadtrature parabola. The life and work of Archimedes. 2) Archimedes, Mechanics. 3) The visible problem and the trichotomy angle. 4) Archimedes, Counting cycle. 5) Eucledes, Geometry. Also, these following essays are published : 1) Contribution to the interpretation of geometric passages from Plato's dialogue. 2) The thyme ΕΠΑΝΘΗΜΑ.
    • Παρουσιάζονται οι εκδόσεις του κ. Ευαγγ. Σταμάτη 1) Αρχιμήδους, τετραγωνισμός παραβολής. Ο βίος και τα έργα του Αρχιμήδους. 2) Αρχιμήδους μηχανικά 3)Το δήλιον πρόβλημα και η τριχοτόμησις γωνίας 4) Αρχιμήδους, κύκλου μέτρησις 5) Ευκλείδου, Γεωμετρία Δημοσιεύονται επίσης και οι πραγματείες: 1) Συμβολή εις την ερμηνείαν γεωμετρικού χωρίου και διαλόγου του Πλάτωνος, Μένων. 2) Το Θυμαρίδειον επάνθημα