1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Συμεωνίδης Νικόλαος
  5. 1963
  6. 352-369
    • The study is referred to the development and extension of the Neogene in Eastern Crete and especially in the areas of : Sitia, Ierapetra, Myrtos and Ziros. From the research was proved that the Neogene of the Eastern Crete is represented by two grades; that of Miocene and that of Pliocene.
    • Η μελέτη αφορά την ανάπτυξη και την εξάπλωση του Νεογενούς στην Ανατολική Κρήτη και ιδιαίτερα στις περιοχές : Σητείας, Ιεράπετρας, Μύρτου και Ζήρου. Από την έρευνα αποδεικνύεται ότι το Νεογενές της Ανατολικής Κρήτης αντιπροσωπεύεται από δύο βαθμίδες, του Μειοκαίνου και του Πλειοκαίνου.