ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΕΟΓΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

SOME REMARKS ON THE NEOGENIC FORMATIONS OF THE EASTERN CRETE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Συμεωνίδης Νικόλαος
  5. 1963
  6. 352-369
    • The study is referred to the development and extension of the Neogene in Eastern Crete and especially in the areas of : Sitia, Ierapetra, Myrtos and Ziros. From the research was proved that the Neogene of the Eastern Crete is represented by two grades; that of Miocene and that of Pliocene.
    • Η μελέτη αφορά την ανάπτυξη και την εξάπλωση του Νεογενούς στην Ανατολική Κρήτη και ιδιαίτερα στις περιοχές : Σητείας, Ιεράπετρας, Μύρτου και Ζήρου. Από την έρευνα αποδεικνύεται ότι το Νεογενές της Ανατολικής Κρήτης αντιπροσωπεύεται από δύο βαθμίδες, του Μειοκαίνου και του Πλειοκαίνου.