ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΖΥΜΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

STUDY ON THE FERMENTATIONS OF THE OLIVE-FRUIT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1963
  6. 330-333
    • The writer of the present paper claims that from the fruit of the olive-tree, healthy and affected by disease, subjected after its collection to fermentation, which is due to special funguses, can be produced oil of better quality.
    • Ο συγγραφέας της παρούσης εργασίας υποστηρίζει ότι από τον καρπό της ελιάς, υγιούς και δακόπληκτου, ο οποίος υπόκειται μετά την συλλογή του σε ζύμωση , η οποία οφείλεται σε ειδικούς μύκητες, παράγεται λάδι το οποίο διαφέρει ποιοτικά. Σε αντίθεση με τα εξαγόμενα άλλων ερευνών υποστηρίζεται ότι η προαναφερθείσα ζύμωση του υγιούς καρπού, μπορεί να εξασφαλίσει την παραγωγή λαδιού αρίστης ποιότητας.