ΣΧΕΣΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΚΡΑΤΟΥΣ ΖΩΝΑΣ

A CORRELATION BETWEEN THE COEFFICIENT OF CONTINENTALITY AND THE EXCENTRICITY OF THE ELLIPSE OF THE MEAN MONTHLY AIR TEMPERATURE IN THE TEMPERATURE ZONES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1952
  6. 101-106
    • The correlation between the coefficient of continentality C and the excentricity e of the ellipse, is depicted by the relation Ri=T13-i / Ti, I=1, 2,..6 of the mean monthly temperatures of the air (of Europe and N.Africa) proves tha there is no correlation between these two elements. It is conlcuded that thte excentricity e for locations with coefficient of continentality less than 35% receives variable prices in mena price e=0,023 while in locations with coefficient of continentality more than 35% the mean price of e increases with the C.
    • Η σύγκριση του βαθμού ηπειρωτικότητας C και της εκκεντρότητας e της ελλείψεως, που παρίσταται στον λόγο Ri=T13-i / Ti ,i=1, 2,..6 , των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών του αέρα (Ευρώπη, Β.Αφρική) δεικνύει ότι δεν υφίσταται σχέση μεταξύ των δύο τούτων στοιχείων. Συνάγεται ότι η εκκεντρότητα e, για τόπους με βαθμό ηπειρωτικότητας μικρότερο των 35%, λαμβάνει τιμές κυμαινόμενες σε μια μέση τιμή e=0,023, ενώ σε τόπους με βαθμό ηπειρωτικότητος μεγαλύτερο του 35%, η μέση τιμή e βαίνει αυξανόμενη με το C.