ΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΠΑΝ

THE BRILLIANT OR ELECTROMAGNETIC UNIVERSE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Βασίλειος (1875-1959)
  5. 1952
  6. 71-87
    • Historical retrospection to the researches that took place from the era of Thales the Milisios till nowadays, according to which was proved that the universe is overrun by electromagnetic radiation of all frequences.
    • Ιστορική αναδρομή στις έρευνες που έγιναν από την εποχή του Θαλή του Μιλήσιου μέχρι σήμερα κατά τις οποίες αποδείχθηκε ότι το σύμπαν κατακλίζεται από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όλων των συχνοτήτων.