ΠΙΘΑΝΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΗΛΙΑΚΟΝ ΚΥΚΛΟΝ 1964-1975

THE PROBABLE MEAN VALUES OF THE DIFFERENT INDICES OF SOLAR ACTIVITY DURING THE SUNSPOT CYCLE No.20 (1964-1975) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1966
  6. 384-409
    • The conlcusions of researches on the probable course of the indices of the solar activity during the solar circle that began in July of 1964 and lasted till 1975, are cited. A prediction is made as regards the most important phenomena and the components of the solar activity with the possibility of 70% for the solar projections, 82% for the areas of spots and brands and 85% for the numbers of Wolf.
    • Παρατίθεναι τα πορίσματα ερευνών επί της πιθανής πορείας των δεικτών της ηλιακής δραστηριότητος κατά τον ηλιακό κύκλο, που άρχισε τον Ιούλιο του 1964 και διήρκησε εως το 1975. Γίνεται πρόβλεψη των κυριοτέρων φαινομένων και των συνιστωσών της ηλιακής δραστηριότητας, με πιθανότητα 70% για τις ηλιακές προεξοχές, 82% για τα εμβαδά των κηλίδων και πυρσών και 85% για τους αριθμούς Wolf.