ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΟΔΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ

EXPRESSION OF ASCENSION TIME IN CONNECTION WITH THE NUNBER OF SOLAR CIRCLES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1967
  6. 185-194
    • A special method is presented as well the way of its application for the prediction of ascension time of the solar circle in connection with the number of solar circles. The main characteristics of this method are : a) the separation of the solar circles with even and odd serial number and b) the separation of even and odd solar circles in two groups.
    • Παρουσιάζεται ειδική μέθοδος για την πρόβλεψη του χρόνου ανόδου των ηλιακών κύκλων συναρτήσει του αριθμού των ηλιακών κύκλων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι α) ο χωρισμός των ηλιακών κύκλων με άρτιο και περιττό αύξοντα αριθμό και β) ο χωρισμός των άρτιων και περιττών ηλιακών κύκλων σε 2 ομάδες.