ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ή ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΞΟΥ

THE FIRST STATE RESEARCH CENTRE : ALEXANDRIA'S MUSEUM OR THE DIFFERENCES OF EUCLID AND EVDOXOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1992
  6. 169-182
    • The speech deals with the background of the establishment of Alexandria's Museum, as well with the definition of the equality in strength according to Evdoxos and with the differences between him and Euclid. Finally, the definition of the speed and Zinon's paradoxes is given. The purpose is to show the special significance that the evolution of man's knowledge had, Alexandria's Museum and the comparison between Evdoxos and Euclid was made for emphasizing the differences in the views of various branches of the science, since Evdoxos has been occupied with the Algebra and Euclid with Geometry.
    • Στην ομιλία δίνεται το ιστορικό της ίδρυσης του Μουσείου της Αλεξάνδρειας, ο ορισμός της ισοδυναμίας κατά τον Εύδοξο και οι διαφορές του με τον Ευκλείδη, δίνεται ο ορισμός της ταχύτητας και τα παράδοξα του Ζήνωνος. Σκοπός είναι να δειχθεί η ιδιαίτερη σημασία που είχε για την εξέλιξη της γνώσης του ανθρώπου, το Μουσείο στην Αλεξάνδρεια και η σύγκριση που έγινε μεταξύ Ευδόξου και Ευκλείδη. έγινε για να τονίσει τις διαφορές των απόψεων των διαφόρων κλάδων της επιστήμης, αφού ο Εύδοξος ασχολείτο με την άλγεβρα και ο Ευκλείδης με την γεωμετρία.