Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

CONTRIBUTION OF THE GEOLOGICAL FORMATION IN ANALYSIS TO THE RESEARCH OF THE CRUST MOVEMENTS IN THE AREA OF AEGEAN SEA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Παπανικολάου Δ | Σαμπώ Βίκτωρ
  5. 1976
  6. 86-96
    • Our study on the changes of the mean slope across the islands Andros, Tinos, Myconos and Naxos in Aegean Sea proved that there is a continuous decrease of the mean slope Northwards and Southwards from the central area of the studied section. The above fact must be due to movements of the crust, giving rise to a doming, because the other possible factors are uniform in the above islands. Mounting of magma and plate tectonics are discussed as probable causes of the above doming.
    • Μελετάται η μεταβολή της μέσης κλίσεως αναγλύφου στα νησιά Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και Νάξο. Διαπιστώνεται προοδευτική μείωση της κλίσεως αυτής προς Βορρά και Νότο, φαινόμενο το οποίο πρέπει να οφείλεται στις κινήσεις του φλοιού υπό μορφή αναθλώσεως. Ως πιθανά αίτια εξετάζονται η άνοδος μαγματικού υλικού και η διεργασία της κινήσεως των πλακών Αφρικανικής, Αιγαίας και Ευρωπαϊκής μεταξύ τους.