ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΕΥΦΥΪΑ

EXPERIMENTAL RESEARCHES. THE TIME OF REACTION AND THE INTELLIGENCE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1936
  6. 132-145
    • The present research aims at examining the relation between the time of reaction and intelligence. Subjects to the research were 140 males and 120 females of age 7-22 and it lasted for ten successive meetings. In particular, the kinds of reaction were examined so as the difference in exercise per age, sex and reaction to be found. Concluding, the following arose: 1) There is coherence of the intelligence and the simple reaction towards the rate. 2) There is coherence of the intelligence and the simple auditory reaction towards the stability. 3) There is coherence as regards the intelligence and the complex auditory reaction towards the rate. 4) There is coherence of intelligence-complex auditory reaction towards the stability. 5) The exercise has tendency to the time of reaction, of the simple and complex, towards the rate and the stability. 6) On the basis of conclusions it turned up that there isn't a great coherence of the time of reaction and intelligence.
    • Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να ελέγχει στην σχέση την οποία εμφανίζει ο χρόνος της αντίδρασης προς την ευφυϊα. Η έρευνα διεξήχθει σε 140 άρρενες και 120 θηλέων, ηλικίας από 7 ως 22 ετών και διήρκησε 10 συνεχείς συνεδρίες. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν τα είδη της αντίδρασης, ώστε να βρεθεί η διαφορά της άσκησης ανά ηλικία, φύλο και είδος της αντίδρασης. Συμπερασματικώς προέκυψε ότι : α) υπάρχει συνάφεια της ευφυϊας και της απλής αντίδρασης ως προς την ταχύτητα, β) υπάρχει συνάφεια της ευφυϊας και της απλής ακουστικής αντίδρασης ως προς την σταθερότητα, γ) υπάρχει συνάφεια της ευφυϊας και της σύνθετης ακουστικής αντίδρασης ως προς την ταχύτητα, δ) υπάρχει συνάφεια ευφυϊας-σύνθετης ακουστικής αντίδρασης ως προς την σταθερότητα, ε) η άσκηση έχει ροπή στον χρόνο της αντίδρασης, της απλής και της σύνθετης, ως προς την ταχύτητα και την σταθερότητα και στ) βάσει των πορισμάτων προκύπτει ότι δεν υπάρχει μεγάλη συνάφεια του χρόνου αντίδρασης και της ευφυϊας.