ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ.AMADOU-MAHTAR M'BOW

OFFICIAL RECEPTION FOR THE CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY Mr.AMADOU MAHTAR M'BOW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Τσάτσος, Κωνσταντίνος (1899-1987)
  5. 1982
  6. 429-437
    • Curriculum vitae and scientific activity of the new corresponding member Mr.Amadou Mahtar M'Bow.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αντεπιστέλλοντος μέλους κ.Amadou-Mahtar M'Bow.