ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

ABOUT THE METRE OF POLYNOMIALS' ROOTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1942
  6. 218-221
    • In the present study, the factors a0, a1…an are replaced by other numbers and the necessary and proper conditions are searched in order the polynomials' roots f(x) to lie into a circle whose radius is not dependant on the n grade.
    • Στην παρούσα μελέτη αντικαθίστανται οι συντελεστές α0, α1,…αn υπο άλλους αριθμούς και ζητούνται συνθήκες ικανές και αναγκαίες, ώστε οι ρίζες των πολυωνύμων f(x) να κείνται εντός κύκλου, του οποίου η ακτίνα δεν εξαρτάται από τον βαθμό n.