ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΛΕΥΡΑ

RESEARCHES ON THE METHODS FOR THE DETERMINATION OF ACIDITY IN FLOURS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ | Πανόπουλος Γ
  5. 1933
  6. 327-330
    • The research aims at determining the acidity in flours. The methods that were used are the following: a) the method through alcohol 85% and b) the method with solvent the water. After the examination of both methods the results that arose are cited.
    • Γίνεται έρευνα προκειμένου να προσδιορισθεί η οξύτητα στα άλευρα. Οι δύο μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η μέθοδος δι'αλκοόλης 85% και η μέθοδος με διαλύτη το ύδωρ και κατόπιν εξέτασης και των δύο, παρέχονται τα προκύπτοντα συμπεράσματα.