1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλογερέας Σωκράτης | Κοτσώνης Σταύρος
  5. 1933
  6. 169-173
    • The study is referred to the issue of the qualitative and quantitative way of separating the rancidity in the oils. The results of the up to the present day formed reactions are given.
    • Μελετάται το ζήτημα της κατά ποιοτικό και ποσοτικό τρόπο διακρίσεως του ταγγίσματος επί των ελαίων. Δίνονται τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα διαμορφωμένων αντιδράσεων.