ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΟΜΑΣ ΜΙΑΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ)

PRODUCTS AND LEFGTHS IN THE STRUCTURES OF ONE PARTIALLY DEFINED INNER OPERATION (PART TWO) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Zervos S.P | Ζερβός, Παναγιώτης (1878-1952)
  5. 1969
  6. 214-222
    • The present announcement forms the continuation of a previous one that took place in the session of the 8th of May 1969 of the Acadeny of Athens. According to this announcement is solved and made clear the problem of searching conditions proper for the free production of the structure, of the partially defined inner operation under one substructure of it. Finally, a new concept of the "Finite set of divisors" is introduced.
    • Πρόκειται για συνέχεια ανακοινώσεως γενομένης κατά την συνεδρία της 8ης Μαϊου 1969 στην Ακαδημία Αθηνών. Επιλύεται και διευκρινίζεται εδώ το πρόβλημα της αναζήτησης ικανών συνθηκών για την ελεύθερη παραγωγή μιας δομής, μιας μερικώς ορισμένης εσωτερικής πράξεως υπό μιας υποδομής αυτής. Εισάγεται, επίσης, η νέα έννοια του "πεπερασμένου συνόλου διαιρετών".