ΓΙΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΟΜΑΣ ΜΙΑΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΡΙΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

PRODUCTS AND LENGTHS IN HALFGROUPOIDS (FIRST PART) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Zervos S.P | Ζερβός, Παναγιώτης (1878-1952)
  5. 1969
  6. 130-139
    • The structure of one partially defined inner operation are studied through the introduced systematic use of the meaning of the "product" and through the introduced new concept of the "length", an element into that structure.
    • Μελετώνται οι δομές μιας μερικώς ορισμένης εσωτερικής πράξεως δια της εισαγομένης ανωτέρω συστηματικής χρήσεως της έννοιας του "γινομένου" και δια της εισαγομένης νέας έννοιας του "μήκους" στοιχείου ενός τοιαύτης δομής.