ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

A NUMERICAL METHOD FOR SOLVING SINGULAR INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH VARIABLE COEFFICIENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Τσαμασφύρος Γ.
  5. 1982
  6. 581-595
    • The study is refered a numerical method for solving singular integro-differential equations with variable coefficients, an application in connection with the theory of the wings finite's opening, in aerodynamics and to contact problems of two elastic bodies in Mechanics. At the present study this method is being extended so as to include the general case of singular integro-differential equations and make easier the study of unknown equations which present in neighbour of the marks x= + - 1, real or even half-casted singularities with positive real parts. According to this method the number of the used junctions was (2n-1) and the accuracy of this method was in order of (2n-1).
    • Μελετάται αριθμητική μέθοδος επίλυσης ιδιόμορφων ολοκληροδιαφορικών εξισώσεων με μεταβλητούς συντελεστές, μιας εφαρμογής που συναντάται στη θεωρία των πτερύγων πεπερασμένου ανοίγματος, στην αεροδυναμική καθώς και σε προβλήματα επαφής δύο ελαστιών σωμάτων στη Μηχανική. Στη μελέτη αυτή η μέθοδος επίλυσης επεκτείνεται για να συμπεριλάβει τη γενική περίπτωση ιδιόμορφων ολοκληροδιαφορικών εξισώσεων με αποτέλεσμα να επιτευχθεί μελέτη αγνώστων συναρτήσεων οι οποίες παρουσιάζουν στη γειτονιά των σημείων χ=+ - 1 πραγματικές ή μιγαδικές ιδιομορφίες με θετικά πραγματικά μέρη. Με τη μέθοδο αυτή ο αριθμός των χρησιμοποιηθέντων κόμβων ήταν (2n-1) και η ακρίβεια της μεθόδου ήταν της τάξης (2n-1).