ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΓΑΔΙΚΗΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΝ ΒΑΡΟΥΣ

ON THE SOLUTION OF SYSTEMS OF SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS WITH VARIABLE COEFFICIENTS AND COMPLEX WEIGHT FUNCTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Τσαμασφύρος Γ. | Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1982
  6. 478-502
    • Mathematical study regarding the development of a new method for arithmetical solution of systems of singular integral equations with variable coefficients and complex weight functions. The solution of this system applies to the problem of the branched cleft, or to the contact problem of two or more bodies; among them there are friction forces, or to the problems of the plane elasticity which concern the bodies whose border's marks are disontinued.
    • Μαθηματική μελέτη η οποία αναφέρεται στην ανάπτυξη νέας μεθόδου αριθμητικής επίλυσης συστημάτων ιδιόμορφων ολοκληρωτικών εξισώσεων με μεταβλητούς συντελεστές και μιγαδική συνάρτηση βάρους. Το προς επίλυση σύστημα ιδιόμορφων ολοκληρωτικών εξισώσεων βρίσκει εφαρμογή στο πρόβλημα της διακλαδιζόμενης ρωγμής, ή στο πρόβλημα της επαφής δύο ή περισσοτέρων σωμάτων μεταξύ των οποίων υπάρχουν δυνάμεις τριβής, ή στα προβλήματα της επίπεδης ελαστικότητας που αφορούν σώματα των οποίων το σύνορο είναι σημειακά ασυνεχές.