ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

CLOSED-FORM SOLUTIONS FOR THE GENERAL THREE-DIMENSIONAL PROBLEM OF THE THEORY OF ELASTICITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1982
  6. 426-470
    • The present study concerns the closed-form solutions for the general three-dimensional problem of elasticity and thermoelasticity. The great variety of the problems which defy closed solution allows us to study the steadiness of the solution of the three-dimensional adjacent problems using approaching methods and provides a systematic tool for the controling of the accuracy and exactness as regards new approaching arithmetical methods, which might be proposed in the future.
    • Μελετώνται λύσεις κλειστής μορφής για το γενικό τρισδιάστατο πρόβλημα της ελαστικότητας και θερμοελαστικότητας. Η μεγάλη ποικιλία των προβλημάτων που μπορούν να δεχθούν κλειστή λύση μας επιτρέπει τη μελέτη της ευστάθειας της επίλυσης των τρισδιάστατων συνοριακών προβλημάτων με την χρήση προσεγγιστικών μεθόδων, παρέχει συστηματικό εργαλείο για τον έλεγχο της ορθότητας και της ακρίβειας νέων προσεγγιστικών αριθμητικών μεθόδων που είναι πιθανόν να προταθούν μελλοντικά.