ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

REMARKS ON STABILITY CONCEPTS OF SOLUTIONS OF DYNAMICAL SYSTEMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1974
  6. 408-416
    • Some remarks on the stability concepts concerning the stability of natural and social phenomena, which are modellized as dynamic problems. The variety of the concepts of stability makes the problems of stability much complicated and the results of the research on the bases of these, sometimes are not acceptable.
    • Δίδονται παρατηρήσεις επί των αντιλήψεων περί ευσταθείας εις φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία μαθηματικοποιούνται ως δυναμικά προβλήματα. Η ποικιλία των αντιλήψεων ευσταθείας κάμνει τα προβλήματα ευσταθείας πολύ πεπλεγμένα και τα αποτελέσματα της ερεύνης βάσει αυτών όχι δεκτά ενίοτε.