ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑΙ ΘΗΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ, ΧΩΡΩΝ, ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΩΝ

GENERALIZED STRUCTURE SHEAF ENVELOPES OF TOPOLOGICAL FUNCTION ALGEBRA SPACES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μάλλιος Αναστάσιος
  5. 1974
  6. 373-391
    • A couple (X,A) which is comprised by a topological space (Hausdorff) X and a beam (sheaf) of topological algebras, the elements of which are continuous complex functions on X is called "topological function algebra space". In this way, we have the frame of the complex analytical space theory which constitutes the basic reason for this paper.
    • Εν ζεύγος (Χ,Α) αποτελούμενον από ένα τοπολογικόν χώρον (Hausdorff) Χ και μίαν δέσμην (sheaf) τοπολογικών αλγεβρών των οποίων τα στοιχεία είναι ιδιαιτέρως συνεχείς μιγαδικαί συναρτήσεις επί του Χ, καλείται χώρος τοπολογικών συναρτησιακών αλγεβρών (topological function algebra space). Κατά ταύτα έχομεν υπό αφηρημένην έποψιν το πλαίσιον της θεωρίας των μιγαδικών αναλυτικών χώρων, η οποία αποτελεί και την βασικήν αφορμήν δια τας εκτεθειμένας σκέψεις εις την παρούσαν εργασίαν.