ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΣΜΗΝΩΝ

ABOUT ONE SPECIAL CATEGORY OF LINEAR CLUSTERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Πυλαρινός, Όθων (1903-1990)
  5. 1974
  6. 160-186
    • A theorem is pointed out, which express the condition that the cluster of real non-isotropic lines has got the aforementioned property. In the following various properties of this cluster are pointed out.
    • Αποδεικνύεται θεώρημα εκφράζον συνθήκην ικανήν και αναγκαία ίνα σμήνος πραγματικών ευθειών μη ισοτρόπον έχη προαναφερόμενην ιδιότητα. Ακολούθως αποδεικνύεται ότι η συνθήκη αύτη πληρούται εις την περίπτωση όπου το σμήνος είναι καθετικόν , αι δε ευθείαι αυτού είναι αι κάθετοι επιφανείας ελαχίστης εκτάσεως, η οποία, εις την περίπτωσην ταύτην, είναι και η μέση επιφάνεια αυτού, ενώ, εις την περίπτωσιν καθ'ην το σμήνος είναι παραβολικόν, η δε μοναδική εστιακή χώνη αυτού είναι επιφάνεια ελαχίστης εκτάσεως, η ευρεθείσα συνθήκη πληρούται μόνον όταν αι ευθείαι του σμήνους είναι αι εφαπτομέναι των ορθογωνίων τροχιών των ευθυγράμμων γενετειρών ελικοειδούς ευθειογενούς ελαχίστης εκτάσεως.