ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΩΝ ΑΡΤΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ

ABOUT THE ALGEBRAS OF EVEN DIMENSION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Φερεντίνου-Νικολακοπούλου Ιωάννα
  5. 1974
  6. 113-122
    • In case of a unique ring R, a m-dimensional R-algebra, and two a,b,elements the product ab equall to an element of the base or the opposite of it. After all, a 2n-dimentional R-algebra is constructed which is an expension of E where the elements of its base have got the same property.
    • Θεωρείται ένας μοναδιαίος δακτύλιος R, όχι κατ'ανάγκην προσεταιριστικός και μία n-διάστατος R- Άλγεβρα Ε, με την ιδιότητα : δια τυχόντα α,β στοιχεία της βάσεως, το "γινόμενον" αβ ισούται ή προς τι στοιχείον της βάσεως ταύτης ή προς το αντίθετον ενός τοιούτου στοιχείου. Κατόπιν τούτου σχηματίζεται μια 2n-διάστατος R- Άλγεβρα Α, επέκτασις της Ε, όπου τα στοιχεία της βάσεως της έχουν επίσης την αυτήν , ως άνω, ιδιότητα.