ΤΑΝΥΣΤΙΚΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΑΛΓΕΒΡΩΝ

TENSOR PRODUCTS OF ALFEBRAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μάλλιος Αναστάσιος
  5. 1974
  6. 92-97
    • A proper tensor product of algebras is made which succeeds to expand in the category of non-combinational algebras and complies this category. In this way, the new tensor product behaves equally well like the common product in which the algebra factors are combinational.
    • Επιτυγχάνεται δια της κατασκευής κατάλληλου τανυστικού γινομένου αλγεβρών πραγματοποίησης και εις την κατηγορία των μη ( κατ' ανάγκην) μεταθετικών αλγεβρών των συν-γινομένων η οποία συνεπάγεται και την συμπληρότητα της κατηγορίας ταύτης. Επίσης επιτυγχάνεται η επέκτασις της ισχύος και εις την περίπτωσην των μη μεταθετικών αλγεβρών προτάσεων γνωστών ως ισχυουσών εις τη περίπτωσιν καθ' ην αι άλγεβραι είναι μεταθετικαί. Επομένως διαπιστούται ότι το νέο τανυστικό γινόμενο συμπεριφέρεται εξίσου καλά όπως το σύνηθες, εις το οποίο αι άλγεβραι-παράγοντες είναι μεταθετικές.