ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΟΜΟΡΦΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

FOR THE PROBLEM OF THE TERMINATION OF THE INTEGER MEROMORPHIC FUNCTIONS OF FINITE CLASS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Ιωάννης Αν.
  5. 1946
  6. 305-308
    • In the present study, one different method is used for the completion of the determination of a prizes, of the depiction : f(z)-α/g(z)-α =ep(z0. Some new conditions for the determination of the functions, are given.
    • Στην εργασία αυτή ακολουθείται διαφορετική μέθοδος συμπλήρωσης του προσδιορισμού των τιμών της παράστασης f(z)-α/φ(z)-α = e p(z) και δίνονται νέες συνθήκες προσδιορισμού των συναρτήσεων.