ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΨΥΧΙΚΩ ΒΙΩ. Η ΣΥΝΑΣΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

EXPERIMENTAL PSYCHOLOGICAL RESEARCHES. TRAINING AND TRANSFER OF TRAINING IN INTELLIGENCE AND IMAGINATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισσάβου Μαρία | Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1946
  6. 224-247
    • The study is referred to the inductions of the researches referred to transfer of training in intelligence and imagination. The training in skilfulness but also in all the psychic functions, was mentioned too. Especially some questions that the research tried to answer, as well the objects of it, the criteria that were used and the method, are cited.
    • Παρουσιάζονται τα πορίσματα ερευνών που αναφέρονται στη συνάσκηση της νοητικής ικανότητας και της φαντασίας. Ελέχθηκε η συνάσκηση επί των δεξιοτήτων αλλά και σε όλες τις ψυχικές λειτουργίες. Ειδικότερα τίθενται τα ερωτήματα τα οποία επεδίωξε να απαντήσει η έρευνα, τα υποκείμενα στα οποία έγινε αυτή, τα κριτήρια τα οποία μεταχειρίσθηκαν και η μέθοδος που ακολουθήθηκε.