Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΕΝ ΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩ ΛΙΑΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

THE CREATION OF THE GREEK DEPOSITS OF MAGNESITE IN THE CONTEXT OF VERY LIGHT TRANSFORMATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Σ. (1889-1951)
  5. 1978
  6. 83-97
    • Report on the influence of a very light general transformation of the ultrabasic rocks of alpine age, which forms also the reason for the creation of the greek deposits of magnesite. Particularly, the serpentinization of the ultrabasic rocks had proceeded. According to the study, the temperatures of the formations of deposits, for some pressures, are round the 310C degrees and 330C degrees.
    • Αναφορά στην επίδραση λίαν ασθενούς καθολικής μεταμόρφωσης επί των υπερβασικών πετρωμάτων αλπικής ηλικίας η οποία aποτελεί και την αιτία δημιουργίας των ελληνικών κοιτασμάτων μαγνησίου. Συγκεκριμένα, είχε προηγηθεί αυτής η σερπεντινίωση του υπερβατικού πετρώματος. Σύμφωνα με την μελέτη, οι θερμοκρασίες σχηματισμών των κοιτασμάτων για ορισμένες πιέσεις είναι γύρω στους 310 και 330C.