Ο ΜΕΓΑΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΗΣ 27ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1886

THE GREAT EARTHQUAKE OF THE MESSINIAN COAST, ON THE 27th OF AUGUST 1886 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1941
  6. 120-127
    • The study is referred to the data that concern the destructive earthquakes of the period 1879-1892 as well the microseismic observations on 305 places. The study is focused on the great earthquake of the Messinian coast on the 27th of August 1886. Firstly is studied the way that the destructions were didtributed. Following, some explanations are given as regard to their insular spreading with base their geological and tectonic construction of the area. Finally, the case of existing a relation between the possible location of the epicentre and the genetic relation of the seismic focus, with the great fault of the Ionian sea, is examined also.
    • Μελετώνται τα δεδομένα που αφορούν τους καταστρεπτικούς σεισμούς της περιόδου 1879-1892 και είναι οι μακροσεισμικές παρατηρήσεις 305 τόπων, με εστίαση της μελέτης στο μεγάλο σεισμό της μεσσηνιακής ακτής της 27ης Αυγούστου 1886. Αρχικά μελετάται ο τρόπος διανομής των καταστροφών που έγιναν και στη συνέχεια δίνονται εξηγήσεις για τη νησοειδή εξάπλωση τους με βάση τη γεωλογική και τεκτονική κατασκευή της περιοχής. Εξετάζεται η περίπτωση της πιθανής ύπαρξης κάποιας σχέσης μεταξύ επίκεντρου και της γενετικής σχέσης της σεισμικής εστίας με το μεγάλο ρήγμα του Ιονίου Πελάγους