ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΣΦΙΓΓΟΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΙΣ ΡΗΓΜΑΤΟΜΕΝΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ

A STUDY OF CONSTRAINED ZONES IN CRACKED PLATES BY THE OPTICAL METHOD OF CAUSTICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1971
  6. 116-130
    • A new method for the calculation of the energy that is absorbed by fault and is spread into the plate, is cited. With the contribution of this study, the extension of the fault in various phases can be observed and a better understanding of the damage or cohesion of the solids is made, when the end of their endurance is exceeded.
    • Δίδεται νέα μέθοδος για τον υπολογισμό της ενέργειας της απορροφούμενης από ρήγμα και η οποία διαδίδεται εντός της πλάκας. Με τη βοήθεια της μεθόδου αυτής, παρακολουθείται η επέκταση του ρήγματος στις διάφορες φάσεις και γίνεται καλύτερη κατανόηση του τρόπου καταστροφής ή συνοχής των στερεών, όταν υπερβαίνεται το όριο αντοχής τους.