ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1991
  6. 299-304
    • A book with searching works dedicated to the memory of the mathematician Con/nos Karatheodoris, is presented. Karatheodoris was one of the best mathematicians of the 20th century, whose scientific work influenced deeply the word of the mathematics sciences.
    • Παρουσιάζεται βιβλίο με ερευνητικές εργασίες αφιερωμένες στην μνήμη του μαθηματικού Κων/νου Καραθεοδωρή, ενός των διαπρεπεστέρων μαθηματικών του 20ου αιώνα, του οποίο το επιστημονικό έργο επηρρέασε βαθειά τον κόσμο των μαθηματικών επιστημών.