ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 1994

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS DURING THE YEAR 1994 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1994
  6. 449-478
    • Detailed report on the activities of the Academy of Athens, for the year 1994.
    • Λεπτομερής απολογισμός δραστηριοτήτων της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1994.