Ο ΠΛΑΤΩΝ, ΠΑΤΗΡ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

PLATO, THE FATHER OF THE SCIENCE OF ENVIRONMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1994
  6. 405-419
    • Critical study of Plato's dialogues. In particular, there are studied the dialogues Timeos and Kritias, which prove that Plato didn't deal only with the philosophy but also with Physics, Biology, Medicine. Especially, in Kritias is made obvious that Plato had ecological interests so as he might be considered as the forefather of environmentalogy.
    • Κριτική μελέτη των διαλόγων του Πλάτωνα. Ιδιαίτερα η μελέτη των διαλόγων Τίμαιος και Κριτίας αποδεικνύουν ότι ο Πλάτων δεν ασχολείτο μόνο με την φιλοσοφία αλλά με παν το επιστητό, όπως η Φυσική, Βιολογία, Ιατρική. Ειδικότερα στον Κριτία φαίνεται ότι είχε και οικολογικά ενδιαφέροντα ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ως προπάτωρ της περιβαντολλογίας.