ΗΛΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΝΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 60-70 Ν

REMARKS ON HIGH LATITUDE AIR TEMPERATURE RANGES AND SOLAR ACTIVITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Ζερεφός, Χρήστος (1943-)
  5. 1975
  6. 118-129
    • Annual temperature ranges at the vicinity of solstices (DTs) in high-latitude belt 60-70 deg N were correlated with sunspot numbers and the areas index during the period 1880-1960. Statistically significant correlation coefficients, at the 0.05 confidence level, were found at time lags of 8 and 14 years after the corresponding solar activity indices. The correlation between DTs and solar activity during the first three years of the declining solar cycle was found to be highly significant (r=0.76). In continental stations, DTs averaged over successive sunspot periods, were found to be strongly correlated with correspondigly average solar activity indices (r=0.87) confirming earlier findings which, however, were based on different data samples. Continental and coastal 11-year averaged DTs displayed exactly opposite courses during the successive sunspot cycles, the coastal 11-year averaged DTs being unrelated to the long-term solar activity course.
    • Μελετώνται οι μεταβολές της ετήσιας θερμοκρασίας του αέρα κατά τις εποχές των ηλιοστασίων μέσα στη ζώνη πλάτους 60-70 deg, για το χρονικό διάστημα 1880-1960. Σημαντικές συσχετίσεις σε επίπεδο εμπιστοσύνης 0.05 υπολογίζονται μεταξύ των παραπάνω μεταβολών και της ηλιακής δραστηριότητος.