ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΥΠΕΡΔΙΚΤΥΩΤΑ

DISTRIBUTIVE AND COMPLEMENTED HYPERLATTICES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κωνσταντινίδου Σεραφειμίδου Μαρία
  5. 1982
  6. 339-360
    • In this study are examined the special categories of distributive, complemented and relatively complemented hyperlattices. The distributive hyperlattices are determined as the distributive lattices, while in the hyperlattices isn't valid the distribution of the join towards the section. The meaning of an element's complement is given and the special categories of the tropical complemented and of the distributive complemented hyperlattices, which compose the general form of the Boole's hyperalgebras, are studied. It is finally proved that in those hyperalgebras exist always the supremum of two elements.
    • Στη μελέτη αυτή εξετάζονται οι ειδικές κατηγορίες των επιμεριστικών, συμπληρωματωμένων και σχετικώς συμπληρωματωμένων υπερδικτυωτών. Τα επιμεριστικά υπερδικτυωτά ορίζονται όπως τα επιμεριστικά δικτυωτά, όμως στα υπερδικτυωτά δεν ισχύει η επιμεριστικότητα της ένωσης ως προς την τομή. Δίνεται ο ορισμός του συμπληρώματος ενός στοιχείου και μελετώνται οι ειδικές κατηγορίες των τροπικών συμπληρωματωμένων και των επιμεριστικών συμπληρωματωμένων υπερδικτυωτών, τα οποία αποτελούν τη γενική μορφή υπεραλγεβρών του Boole. Αποδεικνύεται τέλος ότι στις υπεράλγεβρες αυτές, υπάρχει πάντα το supremum δύο στοιχείων