ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΑΣΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΚΑΥΣΤΙΚΩΝ

GAUGING THE SINGULARITY IN GENERAL STRESS FIELDS BY OPTICAL MEANS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1984
  6. 437-458
    • The optical method of caustics was used up-to now for the evaluation of the stress intensity at the vicinity of singular areas of stress fields. A combination of the properties of caustics and pseudocaustics created by the singularity and a small circular gauge, traced in its vicinity, allows the complementary evaluation of the order of singularity and thus yields the complete information about the state of stress at the singular areas of stress fields. The method is based on the quasi-conformal mapping of a small circular gauge, tangent to the initial curve of the caustic and lying outside it, which then is expressed by a pseudoanalytic function and therefore maps into an ellipse. By measuring the dimensions and orientation of the elliptic pseudocaustic and combining with data from the caustic the order of singularity can be readily and accurately evaluated. The method was applied with satisfactory results to evaluate singularities in cracked or indented plexiglas or polycarbonate plates.
    • Η οπτική μέθοδος των καυστικών εφηρμόσθη ευρύτατα μέχρι σήμερα για τον πειραματικό προσδιορισμό της έντασης των τάσεων σε ιδιόμορφες περιοχές και σημεία πεδίων τάσεων. Ο καθορισμός του συντελεστή έντασης τάσεων στα ιδιόμορφα σημεία των πεδίων επιτυγχάνεται με μεγάλη ακρίβεια σε εντατικά πεδία είτε της ελαστικής είτε και της πλαστικής και ιξοελαστικής κατάστασης. Εντούτοις μέχρι σήμερα δεν υπήρχε πειραματική μέθοδος προσδιορισμού της τάξης της ιδιομορφίας του πεδίου, η οποία κατά γενικό κανόνα λαμβανόταν είτε ίση με p=1/2 για ρωγμές και άλλες γεωμετρικές ασυνέχειες σε επίπεδες ή καμπύλες πλάκες άπειρων διαστάσεων, είτε ίση με p=1 για συγκεντρωμένα φορτία επιβαλλόμενα στα σύνορα ελαστικών πεδίων άπειρων σχετικά διαστάσεων. Στην ανακοίνωση αυτή εισάγεται διαδικασία προσεγγιστικού υπολογισμού της τάξης της ιδιομορφίας με σύνδεση στοιχείων από ψευδοκαυστικές και της υπάρχουσας καυστικής. Εφαρμογές της μεθόδου για τον ακριβή υπολογισμό της αληθινής τιμής της ιδιομορφίας ρηγματωμένων πλακών δεχόμενων συγκεντρωμένα φορτία καταδεικνύουν τις δυνατότητες της μεθόδου.