ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ

ABOUT A FUCTIONAL EQUATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Montel Paul
  5. 1929
  6. 384-387
    • At this study are clearly specified the solutions of a functional equation form which came up: φ(j)=Aeαj+B, where α, A, B are constants, demonstrating that Picard's theorem presents the greatest generality. Moreover, it was proved that the solution Aeαj+B remains the same at the most general case according to which P(j1,j2) isn't polynomial but whole equation towards j1,j2 of the finite class.
    • Στη μελέτη αυτή προσδιορίζονται οι λύσεις μιας συναρτησιακής εξίσωσης και βρίσκει φ(ζ)= Αeαζ+Β, όπου α, Α, Β είναι σταθερές, αποδεικνύοντας ότι το θεώρημα του Picard παρουσιάζει τη μέγιστη γενικότητα. Αποδεικνύεται ακόμα ότι η λύση Αeαζ+Β μένει ίδια στη πιο γενική περίπτωση κατά την οποία το Ρ(ζ1,ζ2) δεν είναι πολυώνυμο αλλά ακέραιη συνάρτηση ως προς ζ1,ζ2 πεπερασμένης τάξης.