ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ABOUT THE DIATONIC SCALES OF THE GREEK RELIGIOUS MUSIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1929
  6. 326-341
    • From the comparison of the intervals of a scale which was found by the Patriarchate' s Committee (1883) with these of the scale which had been ensued by the practical division of the four-stringed into 28 sections, it was ascertained that they differ at the third and seventh odds by two centimetres of this particular tune. As regards the study of Chrysantho' s scale which was used by our church in the early part of the 19th century, it was ascertained that it has common character with the scale of the persian-turkish or turkish music.
    • Από τη σύγκριση των διαστημάτων της κλίμακας που βρέθηκε πειραματικά από την Πατριαρχική Επιτροπή (1883), με τα διαστήματα της κλίμακας που έχει προκύψει θεωρητικά από τη πρακτική διαίρεση του τετράχορδου σε 28 τμήματα, διαπιστώνεται ότι διαφέρουν στις τρίτες και στις έβδομες των μονών κατά δύο εκατοστά του συγκεκριμένου τόνου. Από τη μελέτη της κλίμακας του Χρύσανθου, η οποία χρησιμοπιείτο από την Εκκλησία μας, τουλάχιστον κατά τις αρχές του 19ου αιώνα, διαπιστώνεται ότι έχει κοινό χαρακτήρα με την κλίμακα της περσοτουρκικής ή απλώς τουρκικής μουσικής.