ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΙΝ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER

A STUDY OF THE TOPOLOGY OF A LASER-DAMAGED SURFACE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1996
  6. 85-114
    • We consider scattering from an initially plane surface of a thin plexiglas plate damaged by an impinging coherent light beam of laser. The morphology and the characteristic dimensions of the damage speckles was studied during the evolution of the phenomenon by iterferometry and the creation of diffraction patterns. The cusped interferogram created by superposition of the evoluting two initial diffraction patterns, created during two successive damage steps, forms caustics corresponding to "hyperbolic umbilic catastrophes". An experimental study of the evolution of the damage phenomenon clarifies the mechanisms of elastic and plastic deformations of the affected zone.
    • Στην ανακοίνωση αυτή μελετάται η μορφή στιγμάτων δημιουργουμένων πάνω σε λείες επιφάνειες που προσβάλλονται από ακτίνες Laser. Η μορφολογία και οι χαρακτηριστικές διαστάσεις των δημιουργουμένων στιγμάτων τέτοιων καταστροφών μελετώνται κατά την εξέλιξη του φαινομένου προσβολής της επιφάνειας από τις ακτίνες Laser με τη βοήθεια οπτικών μεθόδων συμβολομετρίας και περίθλασης των προσπιπτουσών ακτίνων. Αποδεικνύεται για πρώτη φορά ότι τα δημιουργούμενα συμβολογράμματα από την παραμορφούμενη επιφάνεια σχηματίζουν απεικονίσεις συμβολής, δημιουργόντας καυστικές, ήτοι καταστροφές ανώτερης τάξης του τύπου των "υπερβολικών ομφαλοειδών επιφανειών", σύμφωνα προς την κλαστική μαθηματική θεωρία καταστροφών του Rene Thom [7].