ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ, ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΑ ΙΣΟΤΡΟΠΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

PLANE PROBLEMS OF THE THEORY OF ELASTICITY, THERMOELASTICITY AND THERMOCONDUCTIVITY FOR CRACKED ISOTROPIC OR ANISOTROPIC BODIES WITH REINFORCEMENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Μπαρτζώκας Δ | Παρτόν Βλαδ
  5. 1990
  6. 205-236
    • Based on the method of complex functions and the theory of singular integral equations a new general method has been developed for the solution of plane problems in the thermoconductivity and thermoelasticity for cracked isotropic and anisotropic bodies containing also linear stringers. The principles and the procedures of the method proposed may be extended to a large category of plane problems of linear elasticity, such as for multiply connected bodies with periodic linear and circularly symmetric arrays of cracks and stringers, as well as bodies with inclusions and compound bodies in contact containing or not series of cracks. The proposed method yields the possibility, by the consideration of the general aspect of the problem, to examine the stress and the thermal field in plane elastic problems of a generic geometry and to calculate their behavior under the influence of the existing singularities inside these fields. This possibility makes the method useful as an instrumental tool for solving difficult and complicated problems of applications.
    • Παρατηρείται ότι στη βιομηχανία των μετάλλων και πλαστικών, στην αεροπλοϊα και τη ναυσιπλοϊα χρησιμοποιούνται ευρέως οι πλάκες και τα κελύφη που περιέχουν συγκολλημένες ράβδους και ενισχύσεις. Η μελέτη του προβλήματος των ενισχυμένων πλακών και κελυφών καθίσταται περισσότερο πολύπλοκη, όταν εντός του σώματος υπάρχουν ατέλειες της μορφής των οπών, ρωγμών, εγκοπών, εγκλεισμάτων κλπ. Στην περίπτωση αυτή ο προσδιορισμός της αλληλοεπίδρασης των δύο αντίθετων παραγόντων, όπως η ενίσχυση του σώματος και η εξασθένιση του, έχει μεγάλη σημασία. Τα τελευταία χρόνια στη σύγχρονη τεχνική βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή στις κατασκευές πλάκες από ανισότροπα υλικά, η αντοχή και η αντίδραση των οποίων στις μηχανικές και θερμικές ιδιότητες είναι διαφορετική για διαφόρους προσανατολισμούς. Για τον υπολογισμό της αντοχής και ανθεκτικότητας των ανισοτρόπων σωμάτων με ατέλειες της μορφής ρωγμών, εγκλεισμάτων, οπών κλπ, λαμβάνεται σαν βάση η θεωρία της γραμμικής ελαστικότητας και θερμοελαστικότητας του ανισοτρόπου μέσου. Συνεπώς η μελέτη της εντατικο-παραμορφωσιακής κατάστασης στις περιοχές των ατελειών και ανωμαλιών, υπό την επίδραση στατικής φόρτισης και σταθερού θερμικού πεδίου, θεωρείται επίκαιρη και παρουσιάζει μεγάλο θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον.