ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΤΩΝ ΘΡΑΥΣΕΩΝ

NEURAL NETWORKS FOR COMPUTING IN FRACTURE MECHANICS METHODS AND PROSPECTS OF APPLICATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Panagiotopoulos Panagiotis | Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης (1950-1998)
  5. 1991
  6. 373-400
    • The present paper tries to adapt the computational fracture analysis methods to a neural-network computing environment by using neural-network capability to solve optimization problems. We consider some problems for which this is possible. These problems try to calculate the stress and displacement fields around a given crack (or cracks), either by assuming that classical bilateral boundary conditions hold at the interface of the crack, or, on the less classical assumption, by assuming that friction and unilateral contact interface conditions hold.
    • Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστήρες ακόμη και οι σύγχρονοι υπερ-υπολογιστήρες αποτελούν απλές μηχανές με απλούστατη σκέψη, μη υπερβαίνουσα τισ δυνατότητες μας, μόνο λειτουργία κατάφασης ή άρνησης. Εντούτοις, σήμερα νέα σειρά υπολογιστήρων βρίσκεται εν εξελίξει, η οποία παρουσιάζει ικανότητα τεχνητής νοημοσύνης, όμοια με την ανθρώπινη, η οποία όμως περιορίζεται τουλάχιστον σήμερα σε στενώς απλές καθορισμένες αποστολές. Τα συστήματα αυτά βασίζονται επί των αρχών λειτουργίας των οργάνων αντίληψης του ανθρώπου, προσπαθούντα να μιμηθούν. Τοιουτοτρόπως, οι νέοι υπολογιστήρες μοι'αζουν με τα νευρικά συστήματα των εμβίων όντων, σχηματίζουν κυκλώματα νευρώνων και συνάψεων σε παραλλήλους και σε σειρά συνδεσμολογίας, ώστε να δύνανται να επεξεργάζονται ταυτοχρόνως μεγάλο αριθμό ερεθισμάτων τα οποία να διασταυρώνουν και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Τα νευρωνικά αυτά κυκλώματα μελετώνται σε αυτή την εργασία για την κατανόηση και διαμόρφωση της διαδικασίας της θραύσεως υλικών στην περιοχή της μηχανικής.