ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ON A GENERAL NUMERICAL METHOD FOR DEFINING PLASTICITY LAWS OF ANISOTROPIC BODIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Trikkallinos I. K. | Θεοχάρης, Περικλής Σ.
  5. 1995
  6. 178-208
    • A method is presented replacing anisotropic hardening plasticity by an appropriate sequence of anisotropic elasticity problems. Assuming a stepwise form of leading or unloading, we measure the instantaneous tension and compression yield stresses along the transient principal-stress directions. These parameters completely define the instantaneous state of anisotropy of the body for the corresponding loading step, by applying the theory of elliptic paraboloid failure locus (EPFS). The parameter identification problem is formulated on the constitutive expressions for this most general failure criterion and by applying convenient constraints derived from the EPFS theory, which are serving as filters throughout the whole procedure of evaluating the characteristic values of terms defining the variable components of the failure tensor polynomial, as the material is continuously loaded from the elastic to the plastic region, up to the ultimate failure load.
    • Στην ανακοίνωση αυτή εισάγεται μέθοδος προσδιορισμού διαδοχής νόμων, υπακουόντων τμηματικώς στις αρχές της γραμμικής ελαστικότητος, κατά την οποία σώμα της αυτής γεωμετρίας και της αυτής διαδοχής φορτίσεων και των αυτών περιορισμών, παρουσιάζει συμπεριφορά ταυτόσημη με την συμπεριφορά του υπό εξέταση ελαστο-πλαστικού ανισοτρόπου σώματος.