ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ SOLTSIEN ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΝΟΘΕΥΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

THE ASCERTAINMENT OF SOLTSIEN'S REACTION AND ON THE PURE OILS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δημητρίου Α Γ
  5. 1930
  6. 179-184
    • The reaction of Soltsien, as it is carried out, doesn't provide a secure measure for the presence or not of the sesame-oil, as it is ascertained from its presence into pure olive-oil. If the olive-oil's process with HCl is preceded, then the use of Soltsien's reaction is too possible for the ascertainment of the presence of sesame-oil into the olive-oil.
    • Η αντίδραση Soltsien όπως αυτή επιτελείται, δεν παρέχει ασφαλές κριτήριο της παρουσίας ή μη σησαμελαίου, εφόσον διαπιστώθηκε η εμφάνιση της και σε αγνό λάδι ελιάς. Αν όμως προηγηθεί κατεργασία του ελαιολάδου με HCl, τότε είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η αντίδραση Soltsien για διαπίστωση της παρουσίας του σησαμελαίου, εντός του ελαιολάδου.