ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΛΑΩΝ

DIFFERENCES DURING THE PHYSICAL DEVELOPMENT BETWEEN GREEK-CHILDREN AND THE CHILDREN OF NORTHERN NATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1930
  6. 148-159
    • The announcement is referred to the differences during the physical development of children and the children of northern nations. In particular are made comparisons among the height of Greek, Swedish, Germans, Russians and English, in various ages of both sexes. Comparative results and conclusions have been tabulated.
    • Μελέτη των διαφορών σωματικής ανάπτυξης μεταξύ Ελληνοπαίδων και παίδων Βορείων λαών. Συγκεκριμένα, συγκρίνεται το ύψος των Ελλήνων με Γερμανούς, Σουηδούς, Ρώσσους και Άγγλους, σε διάφορες ηλικίες και των δύο φύλων. Παρουσιάζονται συγκριτικοί πίνακες καθώς και εκτενή συμπεράσματα.