ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

ABOUT THE THEORY OF THE DIATONIC SCALE'S ORIGIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1926
  6. 145-148
    • A mathematical theory about the origin of diatonic scales is cited. In addition, all the possible music scales which give 4/3 and 3/2 symphonies while they have three, five and seven tonic spaces are searched.
    • Παρατίθεται μαθηματική θεωρία για τη γένεση των διατονικών κλιμάκων. Αναζητούνται δε όλες οι θεωρητικές μουσικές κλίμακες που δίδουν συμφωνίες 4/3 & 3/2 ενώ έχουν τρία, πέντε και επτά τονικά διαστήματα.