ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΟΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

ABOUT DIATONIC SCALES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1926
  6. 104-111
    • Various diatonic scales and their historical evolution are reported. Previous conclusions are modified and recent are inserted. Greek, Indian, Sinic and the Egyptian music are also commented.
    • Μελετώνται οι διάφορες διατονικές κλίμακες και η ιστορική τους εξέλιξη. Γίνονται τροποποιήσεις σε γνωστά συμπεράσματα και παρουσιάζονται τα νέα. Εξετάζονται η Ελληνική, η Ινδική, η Σινική και η Αιγυπτιακή μουσική.