ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ. ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΕΝΔΟΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ

ON THE GENERAL THEORY OF ANISOTROPY OF MATTER. THE SPECTRAL DECOMPOSITION OF THE COMPLIANCE TENSOR: APPLICATION TO CRYSTALLOGRAPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Σόκολης Δημήτριος Π.
  5. 1999
  6. 1-103
    • A newly developed approach based on the spectral decomposition principle, which is especially useful in crystallography, is applied for the first time. The generalization of the well-known characteristics of isotropic linear elastic bodies to anisotropic ones is succeeded by the spectral decomposition of the compliance fourth-rank tensor S, bridging in a well- defined manner the gap between isotropic and anisotropic media in the plastic domain a status comparable to that of isotropic elasticity.
    • Περιγράφεται μία μέθοδος μελέτης της ανισορροπίας της ύλης που βασίζεται στην αρχή της φασματικής αποσύνθεσης και είναι πολύ χρήσιμη στην κρυσταλλογραφία και ιδιαίτερα στην μελέτη κρυσταλλικών δομών του μονοκλινικού συστήματος. Η γενίκευση των χαρακτηριστικών των ισοτροπικών γραμμικών ελαστικών σωμάτων, γεφυρώνει το κενό μεταξύ της ισοτροπικής και ανισοτροπικής ελαστικότητας.