Δανιήλογλου, Δ. Εμμανουήλ, εξ Ατταλείας

  1. Πρόσωπο