Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπ. Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1860
334 σελ.
  • 3η έκδ.

Εγχειρίδιον ή οδηγός της αλληλοδιδακτικής μεθόδου : νέος, τελειοποιημένος και πληρέστερος του μέχρι τούδε εν χρήσει οδηγού του Σ[αραζίνου] : προς χρήσιν των Δημοτικών σχολείων της Ελλάδος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. 3η έκδ.
    1. Διδασκαλία -- Εγχειρίδια