Ελληνικά
Αθήναι: Τύποις "Εμπορείας", 1928
16 σελ.

Αι γεωργικαί οργανώσεις : ήτοι περί γεωργικών εταιρειών, γεωργ. συνδέσμων, γεωργ. επιμελητηρίων, γεωργ. συνεταιρισμών & των άλλων εν γένει γεωργικών οργανώσεων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Γεωργία -- Ελλάδα